Zaawansowane
Polityka prywatności

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

Serwis internetowy ..OKNAFIRMY.PL jest własnością firmy ...Rolland Przemysław Kozieł podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Trzcianki. Zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 763-201-06-04, Regon: 302383792

 

§ 1

 

Korzystając z serwisu OKNAFIRMY.PL użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

§ 2

Wymagania techniczne / sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu : komputer, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa.

 

Rozdział 2

 

Definicje

 

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 

1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.oknafirmy.pl
2) Administrator – właściciel serwisu Rolland Przemysław Kozieł
3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.oknafirmy.pl

 

Rozdział 3

 

Prawa autorskie

 

§ 1

 

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 2

 

Żadna część jak i całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób ( w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody redakcji. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody redakcji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 

Rozdział 4

 

Usługi oferowane w serwisie

 

Na stronach serwisu użytkownik ma możliwość skorzystania z :

 

  • .wpisu Premium( usługa płatna )

  • wpisu Premium Plus( usługa płatna )

  • banerów reklamowych ( usługa płatna)

  

Rozdział 4

 

Postępowanie reklamacyjne

 

§ 1

 

Reklamacje dotyczące usług świadczonych na stronie www.oknafirmy.pl prosimy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres email : biuro@oknafirmy.pl

 

§ 2

 

Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika który przesłał użytkownik lub na inny wskazany przez użytkownika adres.

 

§ 3

 

Użytkownik, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 

Rozdział 5

 

Dane osobowe

 

§ 1

 

Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a redakcją portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją serwisu.

 

Rozdział 6

 

Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

 

§ 1

 

Administrator informuje o możliwości wystapienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu. Przed planowaną przerwą użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

 

Rozdział 7

 

Postanowienia końcowe

 

§ 1

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od ....01.01.2014 roku.

 

 

Aktualności
Reklama